KADRY i PŁACE

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej wymaga szczególnej znajomości prawa pracy, prawa cywilnego, a także ustaw i aktów prawnych niższej rangi z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach bieżącej obsługi zapewniamy m.in. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie list płac
z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bieżące raportowanie do organów administracji publicznej. W naszej ofercie oprócz podstawowego zakresu usług, znajdą Państwo szereg dodatkowych rozwiązań
i udogodnień, które w połączeniu z bieżącą obsługą dają poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa.

Kadry

W ramach ewidencji kadrowej zapewniamy m.in.:

 • Sporządzanie pełnej dokumentacji pracowniczej,
 • Prowadzenie teczek akt osobowych (w tym elektronicznych);
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych na potrzeby ZUS pracowników i członków ich rodzin;
 • Sporządzanie dla pracowników zaświadczeń i innych dokumentów (np. świadectwa pracy);
 • Obsługę ZUS PUE w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich pracowników;
 • Opracowywanie raportów na rzecz organów administracji publicznej;
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta;
 • Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów.

Płace

W ramach obsługi płac zapewniamy m.in.

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT;
 • Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji do ZUS i PFRON;
 • Bieżący kontakt z organami administracji publicznej;

Usługi Dodatkowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientom, stworzyliśmy pełen wachlarz usług dodatkowych, które uzupełniają bieżące prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Usługi kadrowo-płacowe rozszerzone

 • Elektroniczne teczki akt osobowych;
 • Miesięczny monit sytuacji kadrowo-płacowej w formie usystematyzowanego zbioru informacji na temat zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem kompletności ich dokumentów;
 • Miesięczny monit spraw kadrowo-płacowych w toku – w formie informacji podsumowującej o sprawach urzędowych, administracyjnych (w tym dotyczących pozwoleń i legalizacji pobytu pracowników, jeśli dotyczy);
 • Controlling kadrowo-płacowy, w tym kontrolowanie terminów kończących się umów, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP;
 • Możliwość dopasowania usługi do potrzeb Klienta.

Budowanie struktury zatrudnienia

 • Tworzenie pełnej struktury zatrudnienia poprzez planowanie dostosowane do potrzeb Klienta i specyfiki danego biznesu;
 • Wynagrodzenia członków zarządu;
 • Organizacja szkolenia BHB dla Pracodawcy i Pracowników dostosowanego do potrzeb Klienta i specyfiki danego biznesu;

 

*Usługa dedykowana szczególnie dla nowo powstających podmiotów.

Sprawozdawczość

 • ZUS
 • US
 • PFRON
 • GUS
 • NFZ
 • Urzędy Wojewódzkie
 • inne

Legalizacje pobytów obcokrajowców

 • Pełna obsługa procesu legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce;
 • Współpraca z radcą prawnym;
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej.

Konsultacje prawne

 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz kontraktów cywilno-prawnych;
 • Projektowanie i opracowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków zarządu;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i BHP (w tym sporządzanie kompleksowych analiz);
 • Sporządzanie umów o zakazie konkurencji, wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych;
 • Sporządzaniem regulaminów pracy i wynagradzania,
 • Opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników oraz systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa;
 • Doradztwo związane z ustaleniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i zatrudnianiem cudzoziemców;
 • Pomoc przy załatwianiu spraw szczególnie trudnych przed US i ZUS (pomoc de minimis, układy ratalne i inne).

Wewnętrzny CRM

 

 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Generator faktur z możliwością umieszczenia własnego logo;
 • Wewnętrzny komunikator do kontaktu z osobami dedykowanymi do obsługi;
 • Zestawienia należności publicznoprawnych;
 • Analizy wyników finansowych;
 • Bezpośrednio połączony z programem księgowym;
 • Nadzór księgowego;
 • Elektroniczne teczki akt osobowych;
 • Conntroling HR;
 • Zadania, kalendarz;
 • Budowanie spraw (folderów);
 • Archiwizacja plików;
 • Nowoczesne i w pełni bezpieczne rozwiązanie;
 • Zgodne z RODO;
 • Jeden program do wszystkiego.