DORADZTWO

Spółki

W zakresie prawa spółek zapewniamy:

 

 

 • Zakładanie i likwidacje wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego;
 • Rejestracje w systemie S24;
 • Opracowywanie umów/statutów spółek;
 • Pozyskiwanie zezwoleń, dokonywanie wymaganych zgłoszeń w organach administracji publicznej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych oraz podatkowych na potrzeby prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej;
 • Kompleksowe przeprowadzanie przekształceń własnościowych (np. z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • Dostosowywanie (zmiana) umów/statutów spółek do aktualnych potrzeb wynikających z układu właścicielskiego, prowadzonej działalności czy planowanych zmian kapitałowych;
 • Doradztwo w bieżącej działalności, w tym przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej;
 • Sporządzanie i opiniowanie pism oraz umów;
 • Opracowywanie pożyczek wspólników spółek kapitałowych;
 • Wnioski do KRS;
 • Sekretariat korporacyjny.

Podatki

Analiza podatkowa

Analiza podatkowa rozumiana przede wszystkim, jako stosowanie optymalnych – pod  względem obciążeń podatkowych i okołopodatkowych – struktur i rozwiązań odnoszących się do podejmowanych przez podatników konkretnych działań gospodarczych, jak również aktywności osób fizycznych. Skupiamy się m.in. na wskazanych zagadnieniach:

 • Dobór formy prawnej działalności gospodarczej – forma prawna działalności, a ryzyka obciążeń podatkowych w tym również przekształcenia tych form;
 • Restrukturyzacja, połączenia, aporty, przekształcenia;
 • Koszty uzyskania przychodu oraz koszty autorskie w działalności twórczej;
 • Inwestycje, amortyzacja, używanie majątku prywatnego dla celów prowadzonej działalności;
 • Inne.

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa rozpoczyna na ogół proces weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatnika ze Skarbem Państwa. Proces ten może, ale nie musi zakończyć się na tym etapie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, wszczynane jest postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe prowadzi organ podatkowy pierwszej instancji. W ramach kontroli podatkowej i postępowania podatkowego oferujemy m.in.:

 • Doradztwo i pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klienta w toku postępowań kontrolnych, podatkowych, skarbowych i celnych na każdym ich etapie;
 • Przygotowanie strategii obrony, sporządzanie zastrzeżeń, wniosków, zażaleń oraz odwołań i innych pism.

Interpretacja podatkowa

Przepisy prawa podatkowego bywają sformułowane w sposób niejasny i budzą wątpliwości, co do ich właściwego stosowania. Niejednokrotnie zdarza się, że
w spornych kwestiach inne zdanie mają same organy skarbowe, czy sądy administracyjne. Aby nie narażać się na negatywne konsekwencje karno-skarbowe,
a także aby rozwiać wątpliwości co do skutków podatkowo-prawnych danego zdarzenia, proponujemy m.in.:

 • Doradztwo i pomoc prawną w sporządzaniu wniosków o wydanie przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dla podatnika, płatnika lub innego podmiotu, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bieżąca obsługa podatkowa

 • Analiza umów gospodarczych pod kątem podatkowym i księgowym,
 • Bieżące wsparcie radcy prawnego.

Prawo Pracy

Prawo pracy łączymy z obsługą kadrowo-płacową

 

 • Opracowywanie wzorcowych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych;
 • Sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania;
 • Opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników oraz systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa;
 • Projektowanie i opracowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków zarządu;
 • Bieżące porady w kwestiach związanych z prawem pracy, m.in. ustaniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, zatrudnianiem cudzoziemców (legalizacje pobytów);
 • Opracowywanie kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy.

Rejestracje i sprawy urzędowe

Rejestracje spółek

 • Udział w procesie rejestracji spółek osobowych (w tym S24);
 • Udział w procesie rejestracji spółek kapitałowych (w tym S24);
 • Opracowywanie umów/statutów spółek;
 • Rejestracje spółek w KRS, US, ZUS, GUS;
 • Podejście kompleksowe.

Rejestracje JDG

 • Pomoc przy zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • Złożenie wniosku do CEIDG, nawet bez wychodzenia z domu online.

Rejestracje i aktualizacje danych podmiotów

 • Pomoc w realizacji podstawowych celów ewidencyjnych, koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej po wpisie podmiotu do danego rejestru przed US i ZUS;
 • Przygotowanie niezbędnych formularzy i pism;
 • Rejestracja, jako czynny podatnik VAT;
 • Przeprowadzanie przez czynności sprawdzające;
 • Rejestracje jednostek lokalnych, podmiotów leczniczych i laboratoriów medycznych;
 • Usługa jest często łączona z samą rejestracją podmiotu w danym rejestrze, co daje wymiar kompleksowego załatwiania przez nas spraw;
 • Wszelkie późniejsze aktualizacje danych podmiotów przed US, ZUS, RPWDL, KIDL i inne.
 • Rejestracje kas fiskalnych.

Znaki towarowe (rejestracja)

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego nie tylko zabezpiecza przed używaniem identycznej nazwy lub logotypu przez inny podmiot gospodarczy – uzyskanie takiego prawa wyłącznego pozwala na ochronę przed używaniem podobnych oznaczeń przez konkurencję. W ramach tej usługi zapewniamy:

 

 • Analizę zdolności rejestracyjnej oznaczenia, które ma zostać zgłoszone jako znak towarowy;
 • Zbadanie bazy danych Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej pod kątem istnienia znaków podobnych, które mogą stać na przeszkodzie rejestracji;
 • Podstawową kwerendę internetową w zakresie istnienia uprzednich znaków podobnych, które mogłyby stać na przeszkodzie rejestracji;
 • Sporządzenie i złożenie zgłoszenia znaku towarowego;
 • Monitorowanie stanu zgłoszenia znaku towarowego.

RODO

Kompleksowe wdrożenie

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie RODO w przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki działania danej branży. W ramach tej usługi zapewniamy:

 • Identyfikacje wymagań prawnych z zakresu działalności danego przedsiębiorstwa;
 • Ewentualny audyt (dotyczy funkcjonujących podmiotów) i sporządzenie listy kontrolnej;
 • Opracowanie całościowej dokumentacji;
 • Wdrożenie i przeszkolenie całego personelu.

Elektroniczny sekretariat korporacyjny

Wewnętrzny CRM

 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Generator faktur z możliwością umieszczenia własnego logo;
 • Wewnętrzny komunikator do kontaktu z osobami dedykowanymi do obsługi;
 • Zestawienia należności publicznoprawnych;
 • Analizy wyników finansowych;
 • Bezpośrednio połączony z programem księgowym;
 • Nadzór księgowego;
 • Elektroniczne teczki akt osobowych;
 • Conntroling HR;
 • Zadania, kalendarz;
 • Budowanie spraw (folderów);
 • Archiwizacja plików;
 • Nowoczesne i w pełni bezpieczne rozwiązanie;
 • Zgodne z RODO;
 • Jeden program do wszystkiego.

Bieżące Wsparcie Radcy Prawnego

W ramach bieżącego wsparcia zapewniamy:

W ramach bieżącego wsparcia zapewniamy:

 • Konsultacje z radcą prawnym;
 • Obsługę korporacyjną;
 • Opiniowanie i sporządzanie pism, umów oraz wniosków;
 • Koordynację obsługi z zakresu księgowości, kadr i płac.