KSIĘGOWOŚĆ.

Prowadzenie ewidencji rachunkowej wymaga wiedzy z zakresu podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych i szeroko pojętego prawa. Nasz zespół pomoże zrozumieć podstawowe zasady księgowości i poprowadzi Państwa dokumentację rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami. W naszej ofercie oprócz podstawowego zakresu usług, znajdą Państwo szereg dodatkowych rozwiązań i udogodnień, które w połączeniu z bieżącą obsługą dają poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa.

Pełna księgowść

Księgi handlowe

Pełna księgowość to zaawansowana i sformalizowana ewidencja rachunkowa. Przedsiębiorcy zobowiązani są stosować określone zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając swoją sytuację majątkową i finans ową oraz wynik finansowy. Prowadzenie przez naszą spółkę pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje, m.in.:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżącą dekretację operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8),
 • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.

Uproszczona księgowość

Podatkowa ksiązka przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą ewidencji księgowej. W ra mach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokonujemy, m.in.:

 • bieżącą dekretację operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Podatnik, który wybierze rozliczenie ryczałtem nie ewidencjonuje ani nie rozlicza kosztów uzyskania przychodów, w konsekwencji czego stawka ryczałtu stosowana jest bezpośrednio do osiągniętego przychodu. Efektywność ryczałtu zależy od doboru odpowiedniej stawki podatkowej. W ramach tej formy opodatkowania dokonujemy, m.in.:

 • bieżącą dekretację operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli oraz pracowników, prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.

Usługi dodatkowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientom, stworzyliśmy pełen wachlarz usług dodatkowych, które uzupełniają bieżące prowadzenie spraw księgowych przedsiębiorstw – są to:

Analiza Podatkowa

 • Dobór optymalnej formy opodatkowania z uwzględnieniem specyfiki biznesu danego Klienta, poprzedzony stosownymi konsultacjami i szczegółową analizą przepisów prawa oraz rekomendacją co do samej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Współpraca; pomiędzy podmiotami powiązanymi;

 

*Usługa dedykowana szczególnie dla nowo powstałych podmiotów. Więcej na ten temat w zakładce doradztwo.

Rejestracje urzędowe

 • Pomoc w realizacji podstawowych celów ewidencyjnych przed US i ZUS, koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej po wpisie podmiotu do danego rejestru;
 • Przygotowanie niezbędnych formularzy oraz pism;
 • Rejestracja, jako czynny podatnik VAT;
 • Przeprowadzanie przez czynności sprawdzające;
 • Rejestracja kas fiskalnych;
 • Wszelkie późniejsze aktualizacje danych podmiotów przed US i ZUS

 

*Usługa jest często łączona z samą rejestracją podmiotu w danym rejestrze, co daje wymiar kompleksowego załatwiania przez nas spraw;

Sprawozdawczość

 • US
 • GUS
 • NFZ
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Inne

Obsługa kontroli podatkowych

 • Doradztwo i pomoc prawna, w tym reprezentowanie Klienta w toku postępowań kontrolnych podatkowych, skarbowych i celnych na każdym ich etapie (w tym przed sądami administracyjnymi i organami egzekucyjnymi);
 • Przygotowanie strategii obrony, sporządzanie zastrzeżeń, wniosków, zażaleń oraz odwołań i innych pism;
 • Bezpośrednia i bieżąca współpraca z organami poprzez cały czas trwania kontroli.

Przeprowadzanie czynności sprawdzające - zwrot VAT

 • Czynny udział w czynnościach sprawdzających;
 • Bezpośrednia i bieżąca współpraca z US.

Obsługa podmiotów z zaległościami

 • Usługa dedykowana dla podmiotów, które z różnych względów zaniechały obowiązku prowadzenia księgowości;
 • Wyliczanie należności podatkowych;
 • Wyliczanie odsetek;
 • Zgłaszanie i wyjaśnienia sprawy do US i ZUS;
 • Układy ratalne;
 • Pomoc de minimis.

Konsulatacje prawne

 • Analiza umów gospodarczych pod kątem prawnym, podatkowym i księgowym;
 • Pomoc przy załatwianiu spraw szczególnie trudnych przed US i ZUS (pomoc de minimis, układy ratalne i inne);
 • Przeprowadzanie procedury przywracania do VAT;
 • Sporządzanie wszelkich pism, wniosków oraz umów.

Wewnętrzny CRM

 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Generator faktur z możliwością umieszczenia własnego logo;
 • Wewnętrzny komunikator do kontaktu z osobami dedykowanymi do obsługi;
 • Zestawienia należności publicznoprawnych;
 • Analizy wyników finansowych;
 • Bezpośrednio połączony z programem księgowym;
 • Nadzór księgowego;
 • Elektroniczne teczki akt osobowych;
 • Conntroling HR;
 • Zadania, kalendarz;
 • Budowanie spraw (folderów);
 • Archiwizacja plików;
 • Nowoczesne i w pełni bezpieczne rozwiązanie;
 • Zgodne z RODO;
 • Jeden program do wszystkiego.